תקנון סבתוש להשכרה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

1. כללי

Idesign4u , הינה חברה בעלת ידע נרחב בין היתר בתחום הנטוורקינג, שיתופי פעולה ותיווך קשרים עסקיים. (להלן: “החברה”).
תקנון זה מהווה הסכם המסדיר את היחסים בין “סבתוש להשכרה” מיסודה של חברת Idesign4u (להלן “בית העסק”) , שהינה הבעלים והמפעילה של אתר זה, לבין כל אדם ו/או גוף ו/או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר (להלן: “המשתמשים”).

במסגרת הסכם זה, תקשר idesign4u בין “המשתמשים”. מוסכם, מקובל ומובן ע”י הצדדים כי האתר משמש כמחבר ומתווך בין הצדדים. הסבתוש תועסק ישירות ע”י מבקש השירות, בהתאם לתובנות ולצרכים שיסוכמו בין הצדדים ובאחריותם בלבד. התמורה בגין שירות “הסבתוש” יסוכם בין שני הצדדים (הסבתוש ומבקש השירות) , וכל סיכום כספי בין הצדדים הינו באחריותם בלבד.
העדר יחסי עובד – מעביד
מוסכם בין הצדדים כי הסכם זה הינו לצורך קשירת הקשר בין “מבקש השירות” ובין “הסבתוש” ואינו יוצר יחסי עובד-מעביד משום סוג עם idesign4u או מי מטעמה, לרבות זכאות להטבות סוציאליות, ביטוחים, פיצויים מכל סוג, ביטוחי בריאות, הפרשות פנסיה או הפרשות לביטוח לאומי וכו’ ויסוכמו ישירות בין הצדדים. עוד מובהר, כי “החברה” אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מההתקשרות בין “הסבתוש” ובין “מבקש השירות”, לרבות כתבי תביעה, תלונות ועוד..

האתר מוצע לשימושך בתנאי שתקבל את תנאי השימוש המפורטים להלן. גלישה באתר ו/או ביקור באתר ו/או רישום באתר ואו התקנת אפליקציה בסמארטפון ו/או כל שימוש אחר הינו לאחר קבלת הסכמתך בלבד, ואם אינך מסכים להם, לחלקם או לכולם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר. גם אם לא נקראו על ידך תנאי שימוש אלה במלואם הנך מסכים כי הם חלים עלייך ומחייבים אותך על פי המובא כאן.

idesign4u שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, להוסיף עליהם, או לגרוע מהם בכל עת, ללא הודעה כלשהי מראש, אלא אם נאמר אחרת במפורש והאחריות המלאה להכרת תנאים אלו חלה על המשתמש בלבד.

האתר משמש כפלטפורמה מקוונת המאפשרת למשפחות ולסבתות רשומות (להלן: “המשתמשים”) להגיע לקהל היעד פוטנציאלים בצורה יעילה ואפקטיבית ע”י מנגנון אינטרנטי מתקדם, הנך מביע/ה הסכמתך בזאת לפרסום פרטיך בפורטל.

2. רישום משתמש:

השימוש בשירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר, מחייב רישום והצטרפות לאתר “סבתוש להשכרה” (להלן:”האתר”) , כאשר כל חשבון הינו אישי ולכל משתמש מותר להחזיק בחשבון אחד בלבד.

רישום משתמש לחברות ב”סבתוש להשכרה” נכון ליום 1.1.21 אינה כרוכה בתשלום דמי חבר, דבר זה נתון לשינוי מעת לעת, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של idesign4u .

המבקש להירשם ולהיות חבר ב”סבתוש להשכרה” כפוף לקיום 2 התנאים הבאים:
המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
מלאו לו 18 שנים ו/או קיבל מהוריו ו/או מאפטרופסו היתר להצטרף לאתרי אינטרנט למבוגרים.

המבקש להירשם ולהיות חבר ב”סבתוש להשכרה”, יידרש למסור מידע אישי , מדויק ואמין, לרבות שם, ת.ז, מספר טלפון, כתובת דוא”ל, וכתובת מגורים.
האחריות לעדכן פרטי המשתמש, הינה באחריותו האישית של המשתמש ועליו מוטלת.
מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית על פי חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מוסר פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי.
הנרשם והמבקש להיות חבר ב”סבתוש להשכרה” נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת הודעות דואר, הודעות אלקטרוניות, מסרונים, SMS, לרבות הודעות שתוכנן דבר פרסום, מטעם החברה ו/או מצד שלישי לרבות מהעסקים הרשומים, ככל שהחברה תבחר לעשות כן.

idesign4u תהיה רשאית לשנות תנאי הצטרפות אלה, או כל חלק מהם, מעת לעת כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

בחר המשתמש לבטל או להקפיא את חברותו ב”סבתוש להשכרה”, יפנה לצורך כך לכתובת הדוא”ל amit@savtush4rent.co.il ויבקש לבטל את חברותו.

3. התקשרות בין סבתוש/סבוש למשפחה ו/או מעסיק

idesign4u ו/או מי מטעמה, אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל התקשרות, מכל מין וסוג שהוא, בין חבר “סבתוש להשכרה” כלשהו לבין משפחה / צהרון / משפחתון ו/או מעסיק ו/או צד ג’ אחר. כל התקשורת כאמור לקבלת שירות ו/או לכל טובת הנאה אחרת, תהא באחריותם הבלעדית של שני הצדדים והחברה אינה ולא תהא אחראית לטיבם של השירותים אשר יסופקו לחבר “סבתוש להשכרה”, אם בכלל.

4. מודעות באתר:

ההצעות ו/או ההנחות ו/או המבצעים ו/או הקופונים, אשר יוצעו למשתמש במסגרת חברותו באתר “סבתוש להשכרה”, ניתנות ע”י בית העסק המפרסם ולא ע”י idesign4u. אין idesign4u אחראית להצעות אלו ולתוכנן.

ידוע למשתמש כי החברה אינה אחראית, לכל פעולה שבית העסק יבצע, הן במעשה והן במחדל.

5. מוצרי קד”מ 

אתר “סבתוש להשכרה” עשוי לפרסם מדי פעם בפעם מוצרי קדם ו/או הטבות.

5.1 idesign4u או מי מטעמה אינם אחראים בשום אופן לתכנים המפורסמים בחבילות אלו לרבות תמונות ו/או סרטונים ו/או מוצרים ו/או שירותים.

5.2 idesign4u שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי קבלת ו/או רכישת החבילות ו/או ההטבות בכל עת וללא הודעה מראש.

6. דין ושיפוט

6.1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה אחרת הנובעת ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

6.2. בכל מקרה של מחלוקת, תהיה לבתי המשפט בקריות הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

7. יצירת קשר

7.1. בכל שאלה, בקשה או בירור, ניתן לפנות אל idesign4u בכתובת אימייל, טלפון או מכתב דואר לפי פרטי ההתקשרות הרלוונטיים המופיעים בעמוד “יצירת קשר”. בעלי האתר מתחייבים לטפל בכל פנייה שכזאת במלוא תשומת הלב ולהשיב לפונה בהקדם האפשרי.

התחברות למערכת